Hitotsu Yane no Shita no | The Work (2017) | Eugene Kozenyuk